Seurakuntavaaliehdokkaat Seinäjoen seurakunnassa

Seinäjoella ehdokkaita syksyn seurakuntavaaleihin asettaa seitsemän valitsijayhdistystä.

Uusia valitsijayhdistyksiä on kaksi, Nuorten aikuisten asialla sekä Tahdon kirkossa –ryhmä. Ehdokkaita on kaikkiaan 140, edellisissä vaaleissa ehdokkaita oli 172. 30-vuotiaita tai sitä nuorempia ehdokkaita on 10 (2014: 9). Kirkkovaltuustoon valitaan 39 jäsentä. Seurakuntavaalit järjestetään marraskuun kolmantena sunnuntaina 18.11.2018. Vaalien ennakkoäänestys on 6.—10.11.2018 eli ennakkoäänestyspäivät ovat tiistaista lauantaihin. Seinäjoen seurakunnassa on 41645 äänioikeutettua. Neljän vuoden takaisissa seurakuntavaaleissa Seinäjoella äänestysprosentti oli 25,4.

Lisätietoja: vaalilautakunnan puheenjohtaja, kirkkoherra Jukka Salo, jukka.salo@evl.fi, p. 050 548 9458 ja vaalilautakunnan sihteeri Heli Kivimäki, heli.kivimaki@evl.fi, p. 040 713 3984

Ehdokkaat:

Elävät kivet

Risto-Pekka Alhainen
Asko Anttila
Jari Heiska
Jorma Keskikiikonen
Aira Keski-Luoma
Katja Koivisto
Juho Kössi
Seppo Laitila
Annukka Latvala
Iikka Löytty
Asko Matikka
Risto Mäkelä
Timo Niemi
Jouko Pitkäranta
Kimmo Rantanen
Saija Rauhala
Sari Rauhala
Eero Rissanen
Timo Seppälä
Jaakko Tiittanen
Ulla Tulisalo

 

Keskusta ja sitoutumattomat

Pirjo Aittoniemi
Jorma Aro
Pirkko Ekoluoma
Anne Flinkkilä
Milla Hautala
Kati Hietanen
Merja Huhtamäki
Jenni Hyyppä
Jussi Juurakko
Karri Kallio
Helli Kitinoja
Juha Kitinoja
Matti Kiviniemi
Tapio Kolkka
Jaana Koski
Marja-Leena Kurhela
Jaana Kyttä
Sarita Kärki
Suvi Lehtimäki
Suvi Loukola
Mikael Luotola
Kalle Lähdesmäki
Kari Maunula
Juha Mikkonen
Kimmo Mäkelä
Hanna Mäkynen
Kati Männikkö
Pekka Niemi
Jukka Pasanen
Hanne Prusti
Antti Punkari
Markku Saari
Ari Setälä
Paula Sihto
Mika Suomalainen
Pentti Taipalus
Mervi Uusi-Pohjola
Leena Valli
Minna Vettenranta
Jukka Vihriälä
Ritva Västi
Jouko Ylinen
Petri Yli-Soini

 

Kokoomus ja sitoutumattomat

Noora Ahokas
Jouni Aila
Tuija Alapiha
Kyllikki Anttila
Hanne Haakana
Mari Haapala
Juhani Hihnala
Katriina Honkala
Jari Jaskari
Maria Jokinen
Elina Kalliovalkama
Heikki Kangas
Arja Kankaanpää
Leena Katajamäki
Anne Katila
Johanna Keski-Jyrä
Simo Kiminki
Matti Kuvaja
Teresa Lappi
Minna Lounatvuori
Jesse Luhtala
Esa-Pekka Luokkamäki
Keijo Manni
Riitta Marttila
Jaana Metsäranta
Mila Miloff-Lozovaya
Reijo Niemelä
Jukka Niemi
Ville Ojala
Esa Perttu
Liisa Pihlaja
Asko Savolainen
Tuija Tiitu
Emma Valo
Susanna Vehkaoja
Voitto Välimäki
Ilmari Ylä-Autio
Anu Öhman-Kaukosalo

 

Nuorten aikuisten asialla

Juha Hokkanen

 

Perusseurakuntalaiset

Jukka Ahlgren
Hannu Haapasalmi
Tuija Ikola
Petri Rintamäki

 

Sosiaalidemokraatit ja sitoutumattomat

Raimo Asikainen
Eija Haapaniemi
Kirsti Koivisto
Rauni Koivisto
Aki Korpela
Jani Koski
Pekka Kuivasmäki
Markku Lehtola
Anne Maunuksela
Alpo Mäkinen
Elisa Mäkynen
Jari Oravasaari
Seppo Perkiö
Hanna-Leena Saarela
Sirpa Syrjälä
Hilkka Talvitie
Tarja Tenkula
Tellervo Tulisalo
Tiina Vesapuisto
Matti Vuorinen

 

Tahdon kirkossa

Anna Granlund
Immanuel Grönlund
Lotta Haapala
Kalle Hiltunen
Tuomo Kallio
Mari Kela
Laura Kivimäki
Tuomas Ojajärvi
Markus Ojala
Arja Rahikka
Henna-Riikka Tala
Santeri Vuori
Taru Yli-Panula

18-vuotias ehdokkaaksi

Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon jäsen, joka täyttää 18 vuotta viimeistään 18.11.2018, on seurakunnan jäsen viimeistään 17.9.2018, antaa kirjallisen suostumuksen ehdokkaaksi asettumisesta, on kristillisestä vakaumuksestaan tunnettu eikä ole vajaavaltainen.

Kristillisestä vakaumuksesta tunnettu -ilmaisu kertoo siitä, että henkilö kuuluu kirkkoon ja on sitoutunut rakentamaan yhteisön tulevaisuutta. Tämä on tarpeen toimittaessa seurakunnan luottamuselimessä. Käytännössä vakaumusta ei tutkita. Kristillinen vakaumus ilmenee kullakin ihmisellä omalla tavallaan.

Kuka valitaan?

Vaalien tulokseen vaikuttavat ehdokaslistan saama yhteinen äänimäärä ja ehdokkaan henkilökohtainen äänimäärä. Vaalin tulos määräytyy kunkin ehdokkaan saaman vertausluvun perusteella. Eri ehdokasryhmät saavat valtuustopaikkoja suhteellisesti saamansa kokonaisäänimäärän mukaan. Vastaava suhteellinen vaalitapa on käytössä myös kunnallisissa ja valtiollisissa vaaleissa.

Vertausluvun ja tuloksen määrittäminen

Ääntenlaskennan jälkeen kunkin valitsijayhdistyksen ehdokaslistan ehdokkaat laitetaan heidän henkilökohtaisten äänimääriensä osoittamaan järjestykseen. Sen jälkeen ensimmäiselle heistä annetaan vertausluvuksi listan koko äänimäärä, toiselle puolet, kolmannelle kolmannes, neljännelle neljännes ja niin edelleen.

Äänestyksen tuloksen määräämiseksi kirjoitetaan eri ehdokaslistoilla olevien ehdokkaiden nimet heidän saamiensa vertauslukujen osoittamaan järjestykseen. Valituksi tulee kussakin vaalissa tämän nimisarjan alusta niin monta ehdokasta, kuin siinä vaalissa on jäseniä valittava. Ehdokaslistalta valittujen varajäseniksi nimetään kussakin vaalissa esiintyneen saman ehdokaslistan valitsematta jääneet ehdokkaat heidän saamiensa vertauslukujen osoittamassa järjestyksessä.

(Lähde: Kirkkolaki, vaalijärjestys)

Numerotietoa vuoden 2014 ja 2010 vaaleista >>