Tuemme lapsiperheiden arkea 

Seinäjoen seurakunnan sponsoroinnin periaatteet rakentuvat Suomen evankelisluterilaisen kirkon arvoille tukien Seinäjoen seurakunnan strategian toteutumista. Olemme ensisijaisesti mukana hankkeissa, jotka tukevat lapsiperheiden arkea ja edistävät syrjäytymisen ehkäisemistä. Pyrimme pitkäaikaiseen yhteistyöhön, jonka tavoitteena on ede­sauttaa molempien osapuolien omaa toimintaa.

Huom. Koronapandemian aiheuttamasta poikkeustilanteesta johtuen emme tällä hetkellä käsittele sponsorointipyyntöjä, vaan keskitymme tukemaan avun tarpeessa olevia lapsiperheitä ja vanhuksia. 

 

Sponsorointiperiaatteet 2020

Tutustu Seinäjoen seurakunnan sponsoroinnin periaatteisiin ja menettelytapoihin ennen hakemuksen jättämistä. 


Sponsoroinnin periaatteet ja menettelytavat Seinäjoen seurakunnassa

1. Sponsoroinnin määritelmä

Tässä ohjeessa sponsoroinnilla tarkoitetaan suorituksia, joista seurakunta saa panostukselleen asianmukaisen vastikkeen esim. näkyvyyden tai tunnettuuden lisääntymisenä. Hyvin suunnitellulla sponsoroinnilla on mahdollista tavoittaa alueemme ihmiset erityisesti siellä, missä he harrastavat ja viettävät vapaa-aikaa. Kun kohteet valitaan huolellisesti, voi seurakunta välittää omat viestinsä näille ryhmille sponsorointikohteeseen liitettävien positiivisten mielikuvien tuella.

2.  Sponsorointimenettely ja määrärahat

Sponsorointihakemusten käsittelytaso Seinäjoen seurakunnassa on koko seurakunnan taso. Kohteiden valinnassa noudatetaan Seinäjoen seurakunnan yhteisiä periaatteita ja linjavalintoja.

Seurakunnan johtoryhmä määrittelee sponsoroinnille vuosittaisen määrärahan, käsittelee sponsorointihakemukset (kahdesti vuodessa, kesäkuussa ja joulukuussa), valitsee sponsoroitavat kohteet/kumppanit ja solmii sponsorointisopimukset. Koko seurakunnan vuosittainen sponsorointimääräraha varataan viestinnän talousarvioon. Johtoryhmä päättää, mikä osa määrärahasta osoitetaan pienille kannatusilmoituksille, joista viestintäjohtaja ja kirkkoherra harkintansa mukaan tekevät päätökset osoitetun määrärahan puitteissa.

3. Sponsorointikohteet

Sponsoroinnin periaatteet rakentuvat Suomen evankelisluterilaisen kirkon arvoille tukien Seinäjoen seurakunnan strategian toteutumista.

Seinäjoen seurakunta on ensisijaisesti mukana hankkeissa, jotka tukevat lapsiperheiden arkea ja edistävät syrjäytymisen ehkäisemistä. Tuemme pääasiallisesti hyvinvointia kohottavaa toimintaa, kuten esimerkiksi liikuntaa, kulttuuria tai tapahtumia Seinäjoen seurakunnan toiminta‐alueella. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuullinen toiminta on keskeisessä roolissa yhteistyökohteiden valinnassa. Pyrimme pitkäai-kaiseen yhteistyöhön, jonka tavoitteena on edesauttaa molempien osapuolien omaa toimintaa.

4. Raportointi

Sponsorointisopimukset tehdään aina kirjallisina. Viestintä kokoaa sponsorointikohteista raportin Seinäjoen seurakunnan johtoryhmälle kerran vuodessa (toimintakertomuksen yhteydessä ja aikataululla).

5. Sponsoroinnin hakeminen ja vastineet

Sponsorointia haetaan Seinäjoen seurakunnan verkkopalvelusta löytyvällä lomakkeella (https://www.seinajoenseurakunta.fi/sponsorointi/hakemus). Seurakunnan johtoryhmä käsittelee hakemukset kahdesti vuodessa (kesäkuussa ja joulukuussa). Päätöksistä ilmoitetaan valituille yhteistyökumppaneille kahden viikon sisällä hakuajan päättymisestä.

Sponsoroinnin vastineeksi tarjottujen asioiden tulee olla selkeästi eriteltynä hakemuksessa: mihin sponso¬rointituki käytettäisiin? Miten Seinäjoen seurakunta osallistuisi yhteistyöhön? Miten Seinäjoen seurakunta voi konkreettisesti hyödyntää yhteistyötä, kertokaa tähän eri mahdollisuudet? Miltä muilta organisaatioilta saatte tai olette hakeneet tukea?

Mikäli hakemuksessa mainitut vastineet eivät täyty tai annettu näkyvyys on jostain syystä negatiivista, on Seinäjoen seurakunnalla oikeus sopimuksen muuttamiseen sopimukseen kirjatuin ehdoin tai irtisanomiseen sopimuksessa määritellyllä aikataululla. Muiden sopimuksessa eriteltyjen yhteistyömuotojen lisäksi osapuolet sitoutuvat seuraamaan aktiivisesti toisiaan molempien käyttämissä sosiaalisen median kanavissa sekä jakamaan sopivaa sisältöä toistensa kanavista erikseen määritellyssä laajuudessa.