Sponsorointiperiaatteet Seinäjoen seurakunnassa 

Seinäjoen seurakunnan sponsoroinnin periaatteet rakentuvat Suomen evankelisluterilaisen kirkon arvoille tukien Seinäjoen seurakunnan strategian toteutumista. Olemme ensisijaisesti mukana hankkeissa, jotka tukevat lapsiperheiden arkea ja edistävät syrjäytymisen ehkäisemistä. Pyrimme pitkäaikaiseen yhteistyöhön, jonka tavoitteena on ede­sauttaa molempien osapuolien omaa toimintaa.

Sponsorointihakemus

Tutustu Seinäjoen seurakunnan sponsoroinnin periaatteisiin ja menettelytapoihin ennen hakemuksen jättämistä. 

Haku yhteistyövuosille 2024-2025 päättynyt 30.9.2023.

Sponsoroinnin periaatteet ja menettelytavat Seinäjoen seurakunnassa

 1. Sponsoroinnin määritelmä
  Tässä ohjeessa sponsoroinnilla tarkoitetaan suorituksia, joista seurakunta saa panostukselleen asianmukaisen vastikkeen esim. näkyvyyden tai tunnettuuden lisääntymisenä. Hyvin suunnitellulla sponsoroinnilla on mahdollista tavoittaa alueemme ihmiset erityisesti siellä, missä he harrastavat ja viettävät vapaa-aikaa. Kun kohteet valitaan huolellisesti, voi seurakunta välittää omat viestinsä näille ryhmille sponsorointikohteeseen liitettävien positiivisten mielikuvien tuella.
   
 2. Sponsorointimenettely ja määrärahat
  Sponsorointihakemusten käsittelytaso Seinäjoen seurakunnassa on koko seurakunnan taso. Kohteiden valinnassa noudatetaan Seinäjoen seurakunnan yhteisiä periaatteita ja linjavalintoja.

  Seurakunnan johtoryhmä määrittelee sponsoroinnille määrärahat, käsittelee sponsorointihakemukset, valitsee sponsoroitavat kohteet/kumppanit ja solmii sponsorointisopimukset. Koko seurakunnan vuosittainen sponsorointimääräraha varataan talousarvioon. 
   
 3. Sponsorointikohteet
  Sponsoroinnin periaatteet rakentuvat Suomen evankelisluterilaisen kirkon arvoille tukien Seinäjoen seurakunnan strategian toteutumista.

  Seinäjoen seurakunta on ensisijaisesti mukana hankkeissa, jotka tukevat lapsiperheiden arkea ja edistävät syrjäytymisen ehkäisemistä. Tuemme pääasiallisesti hyvinvointia kohottavaa toimintaa, kuten esimerkiksi liikuntaa, kulttuuria tai tapahtumia Seinäjoen seurakunnan toiminta‐alueella. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuullinen toiminta on keskeisessä roolissa yhteistyökohteiden valinnassa. Pyrimme pitkäaikaiseen yhteistyöhön, jonka tavoitteena on edesauttaa molempien osapuolien omaa toimintaa.
   
 4. Sopimukset
  Sponsorointisopimukset tehdään aina kirjallisina, kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 
   
 5. Sponsoroinnin hakeminen ja vastineet
  Sponsorointia haetaan Seinäjoen seurakunnan kotisivuilta löytyvällä lomakkeella. Seurakunnan johtoryhmä käsittelee hakemukset ennen edellisen sponsorointisopimuskauden päättymistä. Päätöksistä ilmoitetaan valituille yhteistyökumppaneille.

  Sponsoroinnin vastineeksi tarjottujen asioiden tulee olla selkeästi eriteltynä hakemuksessa: mihin sponsorointituki käytettäisiin? Miten Seinäjoen seurakunta osallistuisi yhteistyöhön? Miten Seinäjoen seurakunta voi konkreettisesti hyödyntää yhteistyötä, kertokaa tähän eri mahdollisuudet? Miltä muilta organisaatioilta saatte tai olette hakeneet tukea?

Mikäli hakemuksessa mainitut vastineet eivät täyty tai annettu näkyvyys on jostain syystä negatiivista, on Seinäjoen seurakunnalla oikeus sopimuksen muuttamiseen sopimukseen kirjatuin ehdoin tai irtisanomiseen sopimuksessa määritellyllä aikataululla. Muiden sopimuksessa eriteltyjen yhteistyömuotojen lisäksi osapuolet sitoutuvat seuraamaan aktiivisesti toisiaan molempien käyttämissä sosiaalisen median kanavissa sekä jakamaan sopivaa sisältöä toistensa kanavista erikseen määritellyssä laajuudessa.