Seinäjoen seurakunnan tietosuojaseloste rippikoulutyön henkilörekisteristä

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
5.6.2018

 

Rekisterinpitäjä

Seinäjoen seurakunta (Y-tunnus 0182398-1)
Ala-Kuljun katu 1 A 60100 Seinäjoki
(06) 418 4111, seinajoki.seurakunta (at) evl.fi

Yhteyshenkilö

Pete Ketola, Nuorisotyön johtaja, Seinäjoen alueseurakunta
Kalevankatu 12 B B2, 60100 Seinäjoki
p. 044 477 7777, pete.ketola (at) evl.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tähkänen Mikko, lakimies
p. 050 5386 597, tietosuojavastaava.kkr (at) evl.fi

Rekisterin nimi

Rippikoulutyön henkilörekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rippikoulun toteuttaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Rekisteröity ja/tai hänen huoltajansa antavat ilmoittautumisen yhteydessä suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn. Henkilötietoja käytetään Seinäjoen seurakunnan yhteisen rippikoulun suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan. Rippikoulu toteuttaa Kirkkolain mukaista seurakunnan tehtävää. Kirkkojärjestyksen mukaan seurakunnan tulee tukea vanhempia ja huoltajia kristillisessä kasvatus- ja opetustyössä.

Käsittelyn oikeusperusteet
EU 2016/679, artikla 6.1 (f)
Kirkkolaki 1993/1054
Kirkkojärjestys 1993/1055

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Henkilöryhmät, joiden tietoja käsitellään, ovat rippikoulun toimintaan (päivärippikoulu, leiririppikoulu) osallistuvat nuoret, nuorten huoltajat ja sijaislähihenkilöt sekä isot, pappi ja leiriohjaajat.

Rippikouluun osallistuvien nuorten tiedot

 • Etu- ja sukunimi, syntymäaika, lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • Rippikouluryhmätoive, kaverikoodi
 • Rippikoulu sekä rippikoulun ohjaajan ja papin nimi ja puhelinnumero
 • Läsnä-/poissaolot
 • Mahdolliset allergiat sekä muut leirille ja toimintaan osallistumiseen vaikuttavat tarpeelliset tiedot
 • Tieto seurakuntaan kuulumisesta ja kasteesta
 • Valokuvan käyttösuostumus

Huoltajien tiedot

 • Etu- ja sukunimi, lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • Huoltajuus
 • Maksuyhteys ja tieto maksuvapautuksesta

Sijaislähihenkilön tiedot

 • Etu- ja sukunimi, lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka, puhelinnumero

Isojen, leiriohjaajien ja papin tiedot

 • Etu- ja sukunimi, puhelinnumero sekä rooli leirillä

Tietolähteet

Perustiedot saadaan rekisteröidyltä ja/tai hänen huoltajaltaan sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän tai paperilomakkeen kautta. Tietoja päivitetään ja täydennetään tarvittaessa rekisteröidyn, hänen huoltajansa ja/tai seurakunnan työntekijöiden antamien tietojen perusteella.

Tietojen luovutukset

Tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja voidaan luovuttaa vain rekisteröidyn tai hänen laillisen edustajansa nimenomaisen suostumuksen tai tietojen luovuttamisen oikeuttavan lainsäädännön perusteella. 

Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämiskriteerit

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen voimassaolon ajan. Rippikoulun päiväkirjat säilytetään pysyvästi, leireihin ja retkiin liittyvät asiakirjat säilytetään 5 vuotta toiminnan päättymisestä. Kirjanpidollisen aineiston säilytysaika on 10 vuotta.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja käsitellään turvallisella ja lainsäädännön vaatimukset täyttävällä tavalla

 • Laitteistojen, tiedostojen ja asiakirjojen suojaus
 • Kulunvalvonta
 • Käyttäjien tunnistus
 • Käyttövaltuudet
 • Käyttötapahtumien rekisteröinti
 • Käsittelyn ohjeistus ja valvonta

Rekisterinpitäjä edellyttää myös sähköisten järjestelmien toimittajilta käsiteltävien henkilötietojen asianmukaista suojaamista.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.

Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Tarkastusoikeuden toteuttaminen

Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla.

Kansallinen valvontaviranomainen

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi