Yleiset sopimusehdot

Nämä yleiset sopimusehdot koskevat Seinäjoen seurakunnan (jäljempänä myös ”palvelutarjoaja”) cateringpalveluita sekä tilavuokrauksia.

Varausehdot

Varaus voidaan tehdä suullisesti, puhelimitse tai sähköpostitse.

Varaus vahvistetaan palveluntarjoajan toimesta tilaajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen toimitettavalla tilausvahvistuksella. Tilausvahvistus sisältää tiedot ainakin tilaajasta sekä sovituista palveluista, toimitusajankohdasta ja hinnoista sekä nämä sopimusehdot.

Tilausvahvistus sitoo sekä palveluntarjoajaa että tilaajaa. Ks. jäljempänä kohta ”varauksen muutokset, tarkennukset ja peruutukset”.

Tilaaja ei voi siirtää varausta kolmannelle osapuolelle ilman palveluntarjoajan etukäteistä kirjallista suostumusta.

Varausta koskevan henkilömäärän vahvistuksen tulee tapahtua cateringpalveluissa viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen sovittua toimitusajankohtaa. Jos varaus tehdään myöhemmin kuin seitsemän (7) vuorokautta ennen sovittua toimitusajankohtaa, ei henkilömäärää voida myöhemmin muuttaa, vaan tilausvahvistuksessa ilmoitettu henkilömäärä on lopullinen.

Maksuehdot

Palveluntarjoaja laskuttaa tilaajaa cateringpalveluista ja tarjoiluista jälkikäteen kulloinkin voimassa olevan hinnaston, tilausvahvistuksen sekä näiden yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan.

Tilavuokrausten ja niihin sisältyvien liinavuokrien maksu tapahtuu ennakkoon joko MobilePay sovelluksen kautta (tilakohtainen tunnusnumero saatavilla palvelutoimistoista) tai vaihtoehtoisesti Seinäjoen seurakunnan tilille EPOP FI13 5419 0110 0009 36 tehtävällä tilisiirrolla. Maksuviestiksi tulee laittaa tieto tilaajasta, vuokrauksen kohteesta ja sen ajankohdasta. Maksu tulee olla kokonaisuudessaan maksettu viimeistään kolme (3) arkipäivää ennen tilausvahvistuksen mukaista toimitusajankohtaa (vuokrauksen ajankohta).

Peruutusehdot

Tilaajan tulee ilmoittaa mahdollisista varausta koskevista peruutuksista ja muista muutoksista palveluntarjoajalle sähköpostitse osoitteeseen, alla olevasta listauksesta.

Seinäjoen tarjoiluvaraukset: catering.seinajoki@evl.fi
Nurmon tarjoiluvaraukset: catering.nurmo@evl.fi
Ylistaron tarjoiluvaraukset: catering.ylistaro@evl.fi
Peräseinäjoen tarjoiluvaraukset: catering.peraseinajoki@evl.fi
Tilavaraukset: seinajoki.virasto@evl.fi

Peruutus tai muu varauksen muutos katsotaan tapahtuneeksi peruutuksesta tai muutoksesta tiedon sisältävän sähköpostiviestin saapumispäivänä, edellyttäen että sähköpostiviesti vastaanotetaan klo 15.00 mennessä. Em. myöhempään kellonaikaan vastaanotettu katsotaan vastaanotetuksi seuraavana arkipäivänä.

Peruutusta tai muuta varauksen muutosta koskevan sähköpostiviestin tulee sisältää tiedot tilaajasta, sovitusta palvelun sisällöstä ja tilausvahvistuksen mukaisesta toimitusajankohdasta.

Palveluntarjoaja vahvistaa peruutuksen tai muun muutoksen tilaajan varauksen yhteydessä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen toimitettavalla vahvistuksella.

Varausten muutokset, tarkennukset ja peruutukset

Kaikki varauksen peruutukset tai muut muutokset tulee ilmoittaa palvelutarjoajalle viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen tilausvahvistuksen mukaista toimitusajankohtaa sillä uhalla, että palveluntarjoajalla voi muussa tapauksessa olla oikeus laskuttaa tilaajaa tilausvahvistuksen ja näiden yleisten sopimusehtojen mukaisesti.

Cateringpalveluja koskeva varaus on voimassa tilaajan ilmoittamalle henkilömäärälle. Tilaaja sitoutuu ilmoittamaan mahdolliset henkilömäärän muutokset sekä erityisruokavaliot viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen toimitusajankohtaa. Muussa tapauksessa palveluntarjoajalla on oikeus toimittaa palvelu ja laskuttaa siitä tilaajalta tilausvahvistuksen mukaisesti. Henkilömäärän oleellisesti muuttuessa on palvelutarjoajalla oikeus tarvittaessa osoittaa tilaajalle toinen (vuokra)tila ja neuvotella uudelleen varauksen sisällöstä, kuten tilasta maksettavasta vuokrasta.

Cateringtarjoiluista laskutetaan siten, että 12-vuotiaat ja sitä vanhemmat laskutetaan aikuisena. Alennettua hintaa (50 % aikuisen hinnasta) sovelletaan 411-vuotiaisiin lapsiin. Alle 4-vuotiaan lapsen tarjoiluista ei laskuteta, mikäli hän on maksavan aikuisen seurassa. Cateringtarjoilujen ja palveluiden laskutus tapahtuu jälkikäteen tilausvahvistuksen mukaisesti. Jos ruokailijoita on tilausvahvistuksen henkilömäärää enemmän, laskutus tapahtuu toteutuneen henkilömäärän mukaisesti.

Mikäli tilaaja peruuttaa varauksensa kokonaan myöhemmin kuin seitsemän (7) vuorokautta ennen tilausvahvistuksen mukaista toimitusaikaa, peritään tilaajalta peruutuksen syystä riippumatta seuraavat maksut:

  • Mikäli peruutus tapahtuu 3–6 vuorokautta ennen toimitusajankohtaa, tilaajalta veloitetaan peruutusmaksuna 50 % tilausvahvistuksen ilmoitetuista arvosta.

  • Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 3 vuorokautta ennen toimitusajankohtaa, tilaajalta veloitetaan 100 % tilausvahvistuksen arvosta.

Tilaajan vastuu

Tilaaja sitoutuu tilausvahvistukseen, näihin yleisiin sopimusehtoihin sekä tilausvahvistuksessa mahdollisesti mainittuihin muihin sopimusehtoihin.

Tilaaja vastaa mahdollisesti (vuokra)tiloihin tuomistaan laitteista ja irtaimesta omaisuudesta. Palveluntarjoaja ei vastaa tilaajan tai tämän vuokratiloihin päästämien henkilöiden omaisuudesta.

Tilaaja sitoutuu noudattamaan palveluntarjoajan antamia ohjeita mm. (vuokra)tiloista ja välineistöstä sekä niiden käytöstä.

Tilaaja vastaa kaikista vahingoista, joita vuokra-aikana mahdollisesti aiheutuu palveluntarjoajan omaisuudelle esim. tilaajan vuokratiloihin tuomista laitteista tai muusta irtaimistosta johtuen. Tilaaja vastaa vuokratiloihin päästämiensä henkilöiden vuokratiloille tai muulle palveluntarjoajan omaisuudelle aiheuttamasta vahingosta.

Vahingon sattuessa palveluntarjoaja laskuttaa mahdolliset korjaus-, siivous- ja muut vastaavat kulut tilaajalta toteutuneen mukaisina.

Force majeure ja poikkeustilanteet

Palveluntarjoajalla on oikeus peruuttaa tai muuttaa varausta sellaisten yllättävien olosuhteiden vuoksi, joihin palveluntarjoaja ei ole voinut kohtuudella vaikuttaa, (force majeure) ja joiden seurauksia palveluntarjoaja ei voi kohtuudella välttää. Force majeure -tilanteista tilanteista tilaajalle aiheutuvia vahinkoja ei korvata.

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää tilaisuus päättymään välittömästi tai perua varaus, mikäli tilaaja, tai varaus häiritsee palveluntarjoajan muuta toimintaa, rikkoo Suomen lakia, näitä yleisiä sopimusehtoja tai vaarantaa palveluntarjoajan maineen, omaisuuden taikka henkilökunnan tai kolmannen turvallisuuden.

Reklamaatiot

Cateringpalvelujen virheellisyyttä koskevat vaatimukset on suositeltavaa esittää toimituspäivänä tai muutoin välittömästi virheen tultua havaituksi palveluntarjoajan asiakaspalvelusta vastaavalle henkilölle asian selvittämiseksi.

Mahdolliset varausta tai palvelua koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla tilaajan ja palveluntarjoajan kesken.

Tilaaja voi halutessaan saattaa asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.