Seinäjoen seurakunnan tietosuojaseloste viestinnän asiakas- ja tilaajarekisteristä

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
29.4.2020

 

Rekisterinpitäjä

Seinäjoen seurakunta (Y-tunnus 0182398-1)
Ala-Kuljun katu 1 A 60100 Seinäjoki
(06) 418 4111, seinajoki.seurakunta (at) evl.fi

Yhteyshenkilö

Kirsi Poltto, viestintäjohtaja
Ala-Kuljun katu 1 A 60100 Seinäjoki
p. 050 3392901, kirsi.poltto (at) evl.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tähkänen Mikko, lakimies
p. 050 5386 597, tietosuojavastaava.kkr (at) evl.fi

Rekisterin nimi

Viestinnän asiakas- ja tilaajarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaan suostumukseen tai hänen kanssaan tehtyyn sopimukseen. Asiakkaan nimi-  ja osoitetietoja käsitellään Lakeuden Risti -lehden osoitteellisena lähetettävien lehtien luetteloa varten. Uutiskirjeen tilaajan sähköpostiosoitetta käsitellään uutiskirjeen toimittamista varten.

Käsittelyn oikeusperusteet
EU 2016/679, artikla 6.1 (a,b)

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Lakeuden Risti -lehden tilaajat

  • Asiakkaan etu- ja sukunimi sekä toimitusosoite

Uutiskirjeen tilaajat

  • Sähköpostiosoite

Tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään tai hänen lailliselta edustajaltaan.

Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Käytämme tietojen käsittelyssä kolmansia osapuolia ja alihankkijoita, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Sopimuskumppanit käsittelevät tietoja meidän lukuumme, eivätkä he saa käsitellä tietoja omiin tarkoituksiinsa. Lakeuden Risti -lehden asiakastietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Käytämme uutiskirjeissä MailChimp -palvelua, jonka myötä tietoja (= tilaajan sähköpostiosoite) saatetaan säilyttää EU:n ulkopuolella, kuitenkin EU-U.S. Privacy Shield Framework -säädöksien (privacyshield.gov/list) puitteissa. MailChimp kuuluu USA:n ja EU:n välisen Privacy Shield -kehyksen sertifioitujen yritysten listalle eli se on sitoutunut suojaamaan henkilötietoja tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla. Palvelun tietosuojasta tarkemmin: mailchimp.com/legal. 

Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämiskriteerit

Säilytämme henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti vain niin kauan kuin on tarpeen aikaisemmin määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Rekisteröidyn henkilötiedot poistetaan, kun asiakassuhde tai muu henkilötietojen käsittelyperuste päättyy. 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja käsitellään turvallisella ja lainsäädännön vaatimukset täyttävällä tavalla

  • Laitteistojen, tiedostojen ja asiakirjojen suojaus
  • Kulunvalvonta
  • Käyttäjien tunnistus
  • Käyttövaltuudet
  • Käyttötapahtumien rekisteröinti
  • Käsittelyn ohjeistus ja valvonta

Rekisterinpitäjä edellyttää myös sähköisten järjestelmien toimittajilta käsiteltävien henkilötietojen asianmukaista suojaamista.

Uutiskirjeen rekisteri on tallennettu MailChimp -palveluun. Pääsy tietokantaan on rajoitettu käyttäjätunnuksilla ja salasanalla. Käyttöoikeus myönnetään vain salassapitovelvollisille ja rekisterin käyttämiseen perehdytetyille henkilöille, joiden asemaan ja tehtäviin käyttöoikeus liittyy.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.

Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Tarkastusoikeuden toteuttaminen

Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla.

Kansallinen valvontaviranomainen

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi